Samarbejdsaftale

§ 1. Formål:

​Formålet med samarbejdsaftalen er at arbejde frem mod at flest mulige af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse, hvilket kan ske ved,

- at støtte de unge i overgangen fra en uddannelse/institution til en anden

- at igangsætte og koordinere støtteforanstaltninger for frafaldstruede unge

- at organisere og koordinere nye samarbejdsstrukturer mellem netværksdeltagerne –lærernetværk

- at unge i EGU-målgruppen i større omfang bliver opmærksom på EGU som en alternativ mulighed

Parterne er enige om at målene kun nås, når der er tale om et gensidigt forpligtende samarbejde, hvor samarbejdsrelationerne går begge veje.

Samarbejdet bygger i øvrigt på bestemmelserne i lov om produktionsskoler jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 6. juli 2006 med efterfølgende ændringer i lov nr. 558 af 6/6-07, vedr. samarbejde med erhvervsuddannelsesinstitutioner.​

§ 2. Samarbejdsparter

​a. Erhvervsskoler: Aalborg Tekniske Skole

Aalborg Handelsskole

SoSu Nord

Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk

b. Produktionsskoler: Brønderslev-Pandrup Produktionsskole

Dronninglund Produktionsskole

Aalborg Produktionsskole

Lille Vildmose Produktionsskole

Rebild Produktionsskole

Hadsund Produktionsskole

Hobro Produktionsskole

Eksterne samarbejdsparter

​c. UU – centre (se § 3) Aalborg

Øst-Vest

Himmerland

d. Andre Taleinstituttet i Nordjylland.

Produktionsskoleprojektet – PROTALE – særligt projekt mellem produktionsskolerne og Taleinstituttet. For de elever der er blevet testet af taleinstituttet, mens de går på Produktionsskole og som skønnes fortsat at have særlige behov for støtte eller som har fået tildelt en IT rygsæk giver læse/talepædagoger råd/vejledning og opfølgning til den unge og det konkrete uddannelsessted:

- inden start på ungdomsuddannelse.

- efter 14 dage

- igen 3 mdr. efter.

Desuden kan der tilbydes kurser vedrørende IT, anvendelse af rygsæk. Pædagogiske tiltag og undervisning på baggrund af relevante cases. Skriftsproglige vanskeligheder.​

§ 3. Styregruppe

​Styregruppens opgaver er den overordnede styring af samarbejdet, herunder fastlæggelse af fælles strategier. Samt at tage initiativer til at få lærernetværket til at fungere.

Styregruppen indkalder til et stormøde en gang årligt, hvor samarbejdet skal evalueres.

Styregruppen består af 2 medlemmer udpeget af produktionsskolerne og 2 medlemmer udpeget af erhvervsskolerne.​

§ 4. Lærernetværk

​Netværket skal være krumtappen i samarbejdet. Deltagerne får ved regelmæssige møder et godt og personligt kendskab til hinanden. 

Netværksdeltagerne skal være de aktive voksne hver gang en elev skifter fra en institution til en anden – ansvarlig i forbindelse med overgange. I overgangssituationer har netværksdeltagerne tæt kontakt med mentoren.

Deltagere:

7 lærer fra produktionsskoler (1 fra hver skole)

6 lærer fra teknisk skole (1fra hver indgang)

1 lærer fra handelsskolen

1 lærer fra landbrugsskolen

1 lærer fra SoSu skolen

3 UU – vejledere, en fra hvert UU område

1 repræsentant fra Taleinstituttet – Produktionsskoleprojektet​

§ 5. Samarbejde med UU

​Samarbejdet med UU-centrene skal prioriteres højt. UU udfører målgruppevurdering af eleverne og involveres herefter efter behov i:

- gennemførelsesvejledning

- vejledning af frafaldstruede elever

- vejledning i forbindelse med elevers overgang fra en institution til en anden

Samarbejdet foregår primært med den enkelte unges UU– vejleder, og den enkelte uddannelsesinstitution er ansvarlige for, at UU-vejlederen inddrages​

§ 6. Kombinationsforløb

​Erhvervsskolerne udbyder kombinationsforløb efter følgende principper.

- der skal så vidt muligt oprettes hele produktionsskolehold (16 elever)

- erhvervsskolerne udarbejder halvårsplaner, med ugekurser

- der udbydes hold inden for følgende områder:

a. HG

b. Teknisk skoles indgange

d. SoSu

- der skal også så vidt muligt kunne optages produktionsskoleelever i individuelle forløb:

- tæt involvering af lærernetværk

- Økonomi: Produktionsskolerne køber kurserne til den normale taxameterpris. Eleverne er stadig indmeldt på produktionsskolen (1/3-dels reglen), og modtager skoleydelse herfra.

Produktionsskolerne hjemtager fra UVM normalt taxameter samt kombinationsforløbstillægstaxameter og refusion for skoleydelsen.​

§ 7. Frafaldstruede:

​Parterne er enige om at der skal være en særlig opmærksomhed omkring elever der er frafaldstruet.

Det indebærer et særligt ansvar for kontaktlæreren og elevcoachen samt uddannelses- og erhvervsvejlederne på erhvervsskolerne. Erhvervsskolernes fastholdelsesstrategi skal synliggøres.

I praksis sker det ved at:

- der foretages intensive elevsamtaler

- eleverne kommer på besøg på en produktionsskole

- eleverne orienteres om produktionsskoleforløb og af produktionsskolernes tilbud, herunder særligt den personlige udvikling

Procedure: Erhvervsskolen beskriver problemstillingen omkring eleven. Netværkslæreren (ansvarlig) henvender sig til elevens lokale produktionsskole. Eleven kan enten indskrives som ordinær elev, eller som IDV finansieret af erhvervsskolen.

Produktionsskolen sikrer den nødvendige kontakt til UU.​

§ 8. Mentorordninger (elevcoach)

​Elever der kommer fra en produktionsskole:

Mentorerne har særlige opgaver omkring elever der kommer fra produktionsskolerne, hvor de skal være meget opmærksom på begyndende svigt i fremmøde, trivsel m.v. Der skal altid være en tæt kontakt til den afgivende produktionsskole. Coachen besøger produktionsskolen forud for kursusstarten.

Koordineres af netværkslærerne.

Elever der kommer fra en erhvervsskole:

Mentorerne skal have et særligt kendskab til produktionsskolerne, for at kunne vejlede en frafaldstruet elev om produktionsskolemuligheden.

Mentoren holder kontakt til eleven under produktionsskoleopholdet, og der skal være tæt kontakt mellem denne og netværkslæreren på produktionsskolen.​

§ 10. Dele af grundforløb på produktionsskoler

​Parterne er enige om at der skal aftales i hvert enkelt tilfælde omkring område, varighed m.v.

Der skal være tale om individuelle forløb.

De af erhvervsskolen fastsatte undervisnings mål indskrives i elevens forløbsplan og påføres efterfølgende elevens produktionsskolebevis, der derefter kan videregives til erhvervsskolen, der så kan godskrive eleven for de tilegnede kompetencer, efter start på erhvervsskolen.

Særligt for produktionsskoleelever der erhvervsfagligt er parate til at starte en

erhvervsuddannelse, men har brug for en yderligere personlig udvikling, og evt. en styrkelse af de teoretiske færdigheder inden for dansk og matematik inden starten.

Procedure: Produktionsskolen aftaler det faglige indhold, undervisnings mål m. v. med den pågældende erhvervsskole.

Særligt for erhvervsskoleelever der har brug for et produktionsskoleophold for en yderligere personlig udvikling, og evt. en styrkelse af de teoretiske færdigheder i dansk og matematik inden genoptagelse af en erhvervsuddannelse.

Procedure: Erhvervsskolen beskriver problemstillingen omkring eleven. Netværkslæreren (ansvarlig) henvender sig til elevens lokale produktionsskole. Eleven kan enten indskrives som ordinær elev, eller som IDV finansieret af erhvervsskolen.

Produktionsskolen sikrer den nødvendige kontakt til UU.​

§ 12. Underskrifter

​Aalborg Tekniske Skole:

Lars Mahler, Direktør

Aalborg Handelsskole:

Navn: Poul Søe Jeppesen, Direktør

SoSu Nord:

Lars Jørgen Jacobsen, Direktør

Nordjyllands Landbrugsskole

Niels Quist, Forstander

Brønderslev-Pandrup Produktionsskole:

Niels A. Jensen, Forstander​


​Rebild Produktionsskole:

Aage Langeland, Forstander

​Dronninglund Produktionsskole:

Kaj Gindesgaard, Forstander

Aalborg Produktionsskole:

Peter Bols, Forstander

Lille Vildmose Produktionsskole:

Susanne Talbot, Forstander

Hadsund Produktionsskole:

Lars Andreasen, Forstander

Hobro Produktionsskole:

Kim Pedersen, Forstander​​​


Aftalen træder i kraft den 15/8-07​.

Kontakt skolen

Såfremt du har spørgsmål omkring indmeldelse eller linjerne, så udfyld formularen​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Om skolen

​Jammerbugt Produktionsskole

CVR: 14952438​

Industrivej 2
​9440 Aabybro

Tlf.: 50 87 75 41

E-mail: post@jampro.dk

Fødevarestyrelsens kontrolrapport